Заповед за продажба на санитарни автомобили

 З А П О В Е Д

Враца ........647/23.04.2024 г.

На основание чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост във връзка с предложение на главен счетоводител на ЦСМП-Враца и председател на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост


НАРЕЖДАМ:

1. Непродадените санитарни автомобили, предлагани на два търга с тайно наддаване да се продадат на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта (вещите) по цена равна на 60 на сто от първоначалната тръжна цена, както следва:
Форд Транзит с рег. № ВР 2446 – цена 1728 /хиляда седемстотин двадесет и осем/лв.
Форд Транзит с рег. № ВР 2441 – цена 1728 /хиляда седемстотин двадесет и осем/лв.
2. Желаещите да закупят предлаганите автомобили следва да подадат писмените си заявления в деловодството на ЦСМП-Враца, бул. „Втори юни“ № 68 в срок от 23.04.2024 г. до 23.05.2024 г.
3. Първият по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи съответния автомобил, заплаща определената цена в срок до 3 работни дни в касата на ЦСМП-Враца или по банкова сметка IBAN BG65UBBS80023106177902 при ОББ гр. Враца след издаване на фактура.
4. В случай, че заявлението за закупуване е подадено от упълномощено лице, следва да бъде представено нотариално заверено пълномощно.
5. Заповедта да се публикува на страницата на ЦСМП-Враца и да се постави на таблото за обяви в сградата на ЦСМП-Враца, бул. „Втори юни“ № 68.Д-Р ГАЛИНА ЛЕЩАРСКА /п/
ДИРЕКТОР

23-04-2024 | виж всички новини | Принтирай Изпрати