Структура

Структурата и щатно разписание по длъжности се утвърждава ежегодно от Министъра на здравеопазването, по предложение на Директора, което се отправя в срок до 10.01. на текущата година. Предложение се отправя и във всички случаи на необходимост от промяна на структурата и щатното разписание.

Целта на структурата за СМП е да отговори най - пълно на потребностите на населението от СМП и да реализира принципите залегнали в Закона за здравето:

 • равнопоставеност;
 • своевременност;
 • достъпност и качество на оказваната помощ.

Това задължава структурата на здранната карта да включва и отчита:

 • разпределението на медицинските екипи по брой и видове;
 • отдалеченост на екипа за спешна помощ от населението в района който обслужва, респективно времето за достъп;
 • гъстота на населението в даден район;
 • заболеваемост;
 • възможност за покриване на региона от повече от един екип.

ЦСМП Враца се състои от следните структури:

 1. Районна координационна централа с Диспечерска зала.
 2. Филиали за спешна медицинска помощ с помещения за дежурните екипи и спешен сектор с лекарски кабинет и зала за манипулации, отговарящи на утвърдените здравни изисквания за площ и оборудване.
 3. Административно — стопански сектор, състоящ се от административни помещения, складови помещения, склад за медикаменти и консумативи, автосервиз, гаражи, сервизни помещения.


Центърът за спешна медицинска помощ — Враца (ЦСМП) е структуриран в съответствие с утвърдената областна и национална здравна карта от 1996 г., с филиали в общините Враца, Мездра, Роман, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово и Криводол. Изградената структура на системата за спешна медицинска помощ в област Враца осигурява относително равномерно покритие на структурите в областта по площ и територия.