Съобщение

 Бисерка Тодорова Борисова не е получила адресираното до нея Писмо с Изх. № 95-1160 от 17.07.2023 г. на Директора на ЦСМП-Враца. Писмото е изпратено на адреса в гр. Бяла Слатина, посочен в трудовото досие на служителя.
Писмото е върнато в ЦСМП-Враца като неполучено по причина, „непотърсено”.
На основание чл. 18, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс на Бисерка Тодорова Борисова се съобщава, че поради неявяването й на 12.7.2023 г., приложено й е изпратен препис от Заповед № 34 от 12.07.2023 г. за прекратяване на трудовото правоотношение.
Настоящото съобщение да се публикува на електронната страница на ЦСМП-Враца – Раздел „Актуално“.
При поискване от страна на Бисерка Борисова и след като се легитимира, адресираното до нея Писмо с Изх. № 95-1160 от 17.07.2023 г. на Директора на ЦСМП-Враца, ведно с приложенията към него, да й бъде връчено срещу подпис в „Деловодство“ в сградата на ЦСМП-Враца.

Коментари