Обучение на тема : Токсикология, Стомашна промивка и Болка

На 07.02.2017г се проведе обучение на мед.персонал на ЦСМП - Враца : Лектори : 1) Д-р Стоян Стоянов - специалист токсиколог 2) Касияна Цветкова - Гл.мед.сестра в ЦСМП - Враца 3) Д-р Николай Йорданов - специалист анестезиология и реанимация КМН ДНЕВЕН РЕД : • Токсикология - Основни етапи на поведение при остри отравяния 1 етап - спешни мерки 2 етап - диагноза на отравянето и определяне на степента му 3 етап - спешно антидотно лечение 4 етап - отстраняване на отровата от входната врата инхалаторно отравяне перкутанно отравяне перорално отравяне 5 етап - отстраняване на отровата от хуморалната среда - форсирана диуреза 6 етап - органопротективно , симптоматично и следващо антидотно лечение • Стомашна промивка - Същност - Активна стомашна промивка - Пасивна стомашна промивка - Показания и подход при отравяния • Болка - Видове болка - ноцицептивна и невропатична - клинични прояви - етиология на болката - избор на подходящ аналгетик - опиоиди - адюванти